Bead Thủy Tinh

Filter
  Mỗi hạt thủy tinh kể một câu chuyện. Từng hạt thủy tinh được làm bằng tay bởi chất liệu thủy tinh Ý, rất đặc biệt, không trùng lặp.
  161 products
  Armadillo Protection Kit
  8.220.000₫
  Wish list
  Imagination Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Azure Ripples Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Baby Boy Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Baby Girl Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Beach Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Blast of Blue Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Blizzard Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Beauty in Blue Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Orange Blossom Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Feather of Presence Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Peace Armadillo Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Pluto Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Brushstrokes Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Butterfly Bliss Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Harmony in Flight Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Caramel Desire Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Chakra Colours Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Rationality Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Cosmos Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Creators Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Crushing Waves Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Daisy Jubilee Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Desert Mist Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Dove Feathers Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Dream Azure Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Egyptian Stripe Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Ocean Reflections Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Desert Reflections Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Forest Reflections Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Fantasy Orchids Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Fern Flower Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Golden Desire Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Flow of Energy Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Flower Art Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Flower Bed Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Flower Garden Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Flower Life Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Flower Pride Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Flower Thought Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Flowers of Poise Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Moonlight Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Path of Peace Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Ginseng Root Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Gold Stream Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Golden Fountain Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Green in Bloom Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Narcissus of Harmony Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Free Fantasy Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Landscape Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Portrait Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Inner Glow Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Balance Armadillo Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Uranus Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Happiness Armadillo Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Lily Pond Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Lime Prism Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Meadows Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Neptune Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Milky Way Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Mist of Nature Kit
  6.850.000₫
  Wish list
  Venus Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Sunrise Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Intuition Butterfly Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  My Galaxy Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Nature's Myth Kit
  6.850.000₫
  Wish list
  New Wisdom Kit
  8.330.000₫
  Wish list
  Northern Lights Magic Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Ocean Life Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Green Desire Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Painter's Palette Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Purity Armadillo Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Peace of Mind Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Peaceful Garden Kit
  6.850.000₫
  Wish list
  Peach Blossom Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Perception Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Perfect Balance Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Power Dolphin Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Prehnite Peacock Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Queen of Duty Bead
  1.370.000₫
  Wish list