Kevin Powell
Designer
Nhà thiết kế Kevin Powell
Filter

    Designer | Kevin Powell

    Kevin Powell đã học hội họa và vẽ với giáo viên họa sĩ rất tài năng về tranh dầu, Aeron McBryde, trong 3 năm. Từ đó, ông đã đi vào các chương trình hoạt hình tại Viện Nghệ thuật của Vancouver nghiên cứu mọi thứ, từ viết kịch bản đến lịch sử nghệ thuật.

    0 products